Cuvînt de felicitare la Sărbătoarea Naşterea Domnului

Cuvînt de felicitare la Sărbătoarea Naşterea Domnului

„ Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mîntuitor,
Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10 -11)

 

Iubiți frați și surori în Hristos!

                Această zi de sărbătoare, luminată de razele stelei minunate, care i-a condus pe magii de la răsărit pînă la Betleem, unde s-a născut Pruncul Iisus,  înmiresmată de frumuseţea negrăită a cîntărilor îngerești, ce ne-au învățat  pe noi ca și pe păstori, să-L slavoslovim pe Dumnezeu, ne îndeamnă pe toţi să ne deschidem sufletul, ca să strălucească în el lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi să înţelegem că, prin Naşterea Domnului, ni s-a deschis calea mîntuirii.

               Noi creștinii, ne  pregătim pentru această sărbătoare timp de patruzeci de zile a postului, curățindu-ne sufletele prin pocăință, rugăciune, milostenie, ca să adunăm în visteriile sufletelor aurul faptelor bune, smirna smereniei și tămîia gîndurilor curate, pe care asemeni magilor dorim a le închina Domnului nostru Iisus Hristos!

               Este un timp al bucuriei pe care îl trăim an de an și această Sfîntă zi ar trebui să ne inspire la milă,  răbdare, compasiune față de semenii i apropiații noștri, care  se confruntă cu diferite greutăți și necazuri.

               Să fim mai buni, să iertăm, să ne împăcăm, să fim fii ai păcii și ai luminii, ca în inimile noastre, ca odinioară în iesle, să se sălășluiască Pruncul Iisus!

                Fie ca acest eveniment să ne motiveze pe fiecare dintre noi pentru dobîndirea de virtuți și noi ascensiuni spirituale, contribuind astfel la consolidarea și promovarea valorilor ortodoxe!   

              Deci, să înălțăm slavă milostivirii și bunătății celei negrăite a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos și Preacuratei și Preasfintei Fecioare Maria, că ne-a învrednicit pe toți să mai ajungem încă o dată Nașterea Domnului și să prăznuim înnoirea neamului omenesc prin taina venirii cea în trup a lui Dumnezeu Cuvîntul.

               Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pămînt pace, întru oameni bunăvoire!!!

Egumenul mănăstirii „Țigănești”, Arhimandritul Irinarh

Sărbătoarea „Nașterea Domnului”,  (7 ianuarie 2017)

Share