Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur

Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur

Astăzi pe 12 februarie (30 Ianuarie) se pomenesc Sfinții Trei Ierarhi. În seara zilei de 11 februarie s-a săvârșit vecernia și litia și pe urmă slujba Sfinților Trei Ierarhi. Dimineața la Sfânta Liturghie au veniți mai mulți creștini față de zile de rând.

Trei Ierarhi au trăit toți cam în aceeași vreme adică în secolul IV, și toți trei au adus Ortodoxiei și Bisericii chezășia și strălucirea sfințeniei unor oameni cu înaltă știință de carte,… au dus luptă grea și fără încetare, pentru adevărată înțelegere, pentru păzirea dreptei credințe apostolice, cu privire, îndeosebi, la dogma Sfintei Treimi, cea mai de seamă Taină a credinței creștine. Și învățătura lor a rămas învățătura ortodoxă, de atunci, de azi și de totdeauna.

Fiind toți trei mari ierarhi ai Bisericii, au folosit amvonul, dar fiecare în felul său. Sfântul Vasilie, de pildă, a fost totodată și pastor al mirenilor, dar și mare îndrumător al călugărilor.

Tot în felul său, a folosit amvonul și Sfântul Grigorie de Nazianz. Vorbitor înnăscut, poet și mare teolog Sfântul Grigorie și-a câștigat renumele de “Cuvântător de Dumnezeu”, adică renumele de teolog, tălmăcind pe înțelesul oamenilor din timpul lui, Taina Sfintei Treimi.

În ceea ce privește pe Sfântul Ioan Gură de Aur, acesta a folosit amvonul, mai ales, pentru învățătura mirenilor, chemându-I spre întoarcerea la Dumnezeu și la milostenie, de la cei mai semeți, îmbărbătându-I și dojenindu-I și dându-le ca pildă viața sa de nevoință, dar și de dârză bărbăție. A fost socotit ca cel mai iscusit vorbitor, pe care l-a avut Biserica.

{Toți trai au lăsat o mulțime de învățături, tâlcuiri și scrieri.}

Mai amintim, în sfârșit, că Sfântul Ioan Hrisostom s-au străduit și cu înfrumusețarea și desăvârșirea Sfintei Liturghii din timpul lor, și cele două Liturghii: Liturghia Sfântului Ioan și Liturghia Sfântului Vasile, poartă și astăzi numele lor și se săvârșesc în Biserica Ortodoxă, așa cum le-au desăvârșit ei.

…cu rugăciunile acestor Trei Ierarhi, Hristoase Dumnezeul nostru, și cu ale tuturor Sfinților, surpă și risipește ridicările eresurilor și pe noi, la unire și la pașnică așezare, ne păzește și cereștii Tale Împărății ne învrednicește, că binecuvântat ești în vecii vecilor! Amin. (Proloage, 30 Ianuarie).

Share