Duminica Pogorârii Sfântului Duh (a Cincizecimii)

Duminica Pogorârii Sfântului Duh (a Cincizecimii)

Sărbătorim astăzi Duminica Pogorârii Sfântului Duh, când s-a împlinit făgăduința Domnului Iisus Hristos dată Sfinților Apostoli. I se mai zice și Duminica Cincizecimii, fiindcă în ziua a cincizecea după Învierea lui Hristos s-a pogorât Sfântul Duh în chip de limbi de foc peste ucenicii Domnului, care, umplându-se de harul Sfântului Duh, au început a grăi în felurite limbi măririle lui Dumnezeu.

Această pogorâre a Sfântului Duh a făgăduit-o Domnul Iisus sfinților Săi ucenici, zicând: “Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie pururea cu voi”. “Iar Mângâietorul, Duhul cel Sfânt, pe Care îl va trimite Tatăl, întru numele Meu, Acela vă va învăța pe voi toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am grăit vouă”. Într-adevăr, când s-a pogorât Duhul Sfânt, El a făcut prea înțelepți pe sfinții ucenici, umplându-i de lumină, de putere, de râvnă și de toate harurile dumnezeiești. Abia după aceea ucenicii Domnului au ieșit în toată lumea, săvârșind minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor, semănând pretutindenea dogmele credinței și aducând împărați, înțelepți și puternici la credința cea adevărată a lui Hristos.

Pentru cinstirea Sfântului Duh, căci El este Unul din Sfânta și de viață începătoare Treime, Sfinții Părinți au socotit să despartă praznicele și au rânduit o sărbătoare deosebită a doua zi după cincizecime.

Praznicul de astăzi se numește a Sfintei Treimi, fiindcă în mîntuirea noastră de la ziua aceasta a început în chip simțitor să participe Sfânta Treime: Tatăl, Care a trimis pe Fiul, Fiul, Care s-a pogorât pe pământ și a răscumpărat tot neamul omenesc, și Mângâietorul Duhul Sfânt, Care a luminat pe Sfinții Apostoli în ziua Sfintei Cincizecimmii.

Săvârșitu-s-a iconomia mântuirii noastre! Se arată de acum roada lucrării fiecăruia din Ipostasurile Preasfintei Treimi. Ceea ce Tatăl a binevoit, ceea ce Fiul a plinit în Sine, Duhul Sfânt a venit acum să dăruiască credincioșilor; căci mântuirea noastră este “după cea mai dinainte știința a lui Dumnezeu-Tatăl. Și prin sfințirea de către Duhul, spre ascultare și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos” (I Ptr. 1,2). Drept aceea, ne și “botezăm în numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh”, legându-ne să păzim “tot ce v-am poruncit vouă” (Mt. 28, 19-20). Cei care nu mărturisesc Sfânta Treime nu se pot împărtăși de lucrările mântuitoare ale ipostasutilor Ei și, prin urmare, nu pot primi mântuirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimii Celei de o ființă și nedespărțite, Care ne-a încredințat mărturisirea despre Sine! “Părinte Atotțiitorule, Cuvinte și Duhule, Fire unită în trei Ipostasuri, mai presus de ființă și preadumnezeiască, întru Tine ne-am botezat și pe Tine Te binecuvântăm întru toți vecii!”

 

Share